RSS Flöde

FAS – Fetalt Alkoholsyndrom

FAS, fetalt alkoholsyndrom
© Birgitta Rudenius

[Definition] [Diagnoskriterier] [Fakta] [Bra länkar]
Obs – Sidan uppdateras ej.


Fetalt alkoholsyndrom, FAS, en kombination av medfödda symptom drabbande hjärna, ansiktsskelett och andra organ till följd av en exposition för stora mängder alkohol under fosterstadiet; det fullt utvecklade syndromet har bara beskrivits hos barn till svårt alkoholiserade mödrar, men lindrigare symptom (FAE, fetala alkoholeffekter) kan förekomma även om modern haft en måttligare överkonsumtion under graviditeten.

(Gillberg 1999, Cura Bokförlag och Utbildning AB)

Diagnoskriterier:

Det som är utmärkande för FAS är följande:
1. Tillväxthämning prenatalt och postnatalt.
2. Utvecklingshämning, främst intellektuellt och motoriskt.
3. Strukturella förändringar och missbildningar.

FAS-barn har låg födelsevikt och är kortare än normala barn. De växer långsammare. De får också ett avvikande utseende. Ansiktet är platt, näsan kort och bred, de har en tunn överläpp, underutvecklad käke och ett veck vid inre ögonvrån.

Hos barn där skadorna är mindre uttalade talar man om FAE, Fetala Alkohol-Effekter. Det finns stöd för att vissa fall av läs- och skrivsvårigheter och MBD kan bero på alkoholförtäring av modern under graviditeten.

Källa: http://www.medicallink.se/mlnews1176.htm

1. Tillväxthämning före eller efter födelsen.
2. Missbildningar av ansikte och andra organ.
3. Skador i centrala nervsystemet.

Alla tre kriterierna ska uppfyllas för FAS men det räcker med två för diagnosen FAE.

Källa: Bibbi Hagberg, psykolog
http://home.swipnet.se/~w-90787/rbu/konferens.html

Fakta:

Blivande mammor som dricker 15-25g ren alkohol per dag skapar en risk på 20-50% för att deras barn får FAS, fetalt alkoholsyndrom och annars FAE, fetala alkoholeffekter.

Dessa barn kommer att få stora svårigheter att klara ett normalt liv.

Barnen får bl a svårigheter med ….

-koncentration,
-uppmärksamhet,
-impulsstyrdhet och
-uthållighet.

De uppvisar svårigheter avseende …

-matematisk förmåga,
-sekventiellt minne,
-problemlösning och
-inlärning överhuvudtaget.

Problemen kvarstår hela livet.

Andra diagnoser som ADHD, MBD, DAMP, Aspergers syndrom och autism är vanliga i samband med FAS och FAE.

I en undersökning av 24 barn där 16 av dessa var familjehemsplacerade visade just de familjehemsplacerade barnen en bättre utveckling. Båda grupperna hade samma frekvens av andra diagnoser som t ex ADHD.

Prognosen är mycket ogynnsam och alarmväckande. Av vuxna med FAS har de flesta neuropsykiatriska problem, mer än hälften har avbruten skolgång, lika många kriminell bakgrund, en tredjedel hade drogproblem och fyra femtedelar var arbetslösa.


I Sverige föds varje år upp till 400 barn med grava skador till följd av moderns missbruk. Ett barn med fullständigt fetalt alkoholsyndrom har beräknats kosta samhället 6 miljoner kronor fram till sin myndighetsdag (Huddinge sjukhus). I denna siffra ingår förlossning, neonatalvård, utredningskostnader, kostnader för placering i familjehem samt kostnader för specialundervisning av barnet.

Källa: http://www.isholf.is/GSKEHF/kost.htm


Länkar:

 

Jag fick ett mail från Universitetet i Washington. De önskade få sin länk här på min sida. Visst – här är den:

Fetal Alcohol and DrugUnit

Ur föräldraperspektiv;

Katarinas son intervjuas i Nederländska TV
Karl´s story 

FAS – fetalt alkoholsyndrom
Katarina Wittgard är förälder till ett barn med en alkoholrelaterad fosterskada. På den här sidan delar hon med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

”1991 adopterade jag och min man vår son från Polen….
http://forumomadoption.virtualave.net/fas.html

Föreläsning:
http://user.tninet.se/~fxg297r/fasdagen.htm 

Katarinas sida för den nystartade FAS-föreningen:
http://www.fasforeningen.nu
E-post: Katarina.Wittgard@telia.com

Katarinas favoritsidor om FAS:
http://come-over.to/FASCRC/

Neuronätet;  http://welcome.to/neuronatet

Ännu en bra länk från Katarina (9/4-00):
http://www.bced.gov.bc.ca/specialed/fas/contents.htm

Tack för länkarna Katarina!


Tre riksdagsmäns motioner vid olika tillfällen och nu vid en uppföljning;

Motionerna So230 (c), So669 (c) och So620 (kd).
Socialutskottets betänkande 1997/98:SoU2
Vissa hälso- och sjukvårdsfrågor
Fetalt alkoholsyndrom (FAS)

I Forskning och fakta nr 15 (Kunskapsöversikt från CAN) anförs följande om Alkohol och hjärnskador, avsnittet författat av Christofer Lundqvist. (s. 28) under rubriken Fetalt alkoholsyndrom.

Det fetala alkoholsyndromet är en mycket allvarlig konsekvens av excessiv alkoholkonsumtion under graviditeten. Det har också visat sig att tidpunkten då alkoholen konsumeras och konsumtionsmönstret är av avgörande betydelse.

– – –

Drabbade barn företer en bild av tillväxtstörning, minskad hjärnmassa samt neurologiska störningar. Dessutom föreligger ofta ögonskador. Neuropatologiskt finns en mängd skador innefattande en störning av nervcellernas vandring (migration) under utvecklingsfasen samt förlust av nervceller i vissa specifika delar av hjärnan. Trots vetskapen om den mycket tydliga kopplingen mellan alkoholintag under graviditeten och fetalt alkoholsyndrom föds fortfarande årligen i Sverige mellan 100 och 200 barn som är gravt alkoholskadade. Dessutom har det diskuterats om inte en del av barnen med s.k. MBD (minimal brain dysfunction) kan ha alkoholintag under graviditeten som bidragande faktor.
Källa:

http://www.riksdagen.se/debatt/9798/utskott/SoU/SoU2/SOU20019.ASP


Ny motion 1998/1999 So 339 (Kd) med utförligare innehåll och med internationella jämförelser;
http://www.riksdagen.se/debatt/9899/motioner/so/so339.asp

 


Psychiatry on the Treshold to the New Millenium
Gigantisk världskongress i psykiatri
Alkohol
http://www.orionpharma.com/neurologi/nr4-99/p16-17.htm

 


Myndigheter m fl;SOS, Socialstyrelsen:

Kliniska riktlinjer – Riktlinjer för hälsovård under graviditet

Alkohol och droger

Man har beräknat att det på 1970-talet i Sverige föddes 100-50 barn med FAS (Fetal Alcohol Syndrom). Dessutom tillkom cirka 300-400 barn med delskador. Säkra uppgifter från senare år saknas, men en enkät i mitten av 1980-talet talade för en minskning (SOU 1987:11). Enligt beräkningar är vårdkostnaden för ett barn med fetalt alkoholsyndrom under uppväxten cirka 4.000.000 kronor i 1992 års penningvärde (vård på barnklinik, spädbarnshem, utredning för placering i fosterhem, fosterhemskostnad, utbildning i 11 år). Extra sjukvård är ofta nödvändig för dessa barn p g a skadorna. Kostnaden för detta är inte medräknad. Kostnaden för ett friskt barn, 400.000 kronor, inkluderar sjukvård i samband med förlossning 4 dagar, samt utbildning under 11 år (Christensson, Ottenblad et al 1992).

http://www.sos.se/mars/rkt046/rkt046.htm


Här finns mycket bra och omfattande information;

State of the Art – Okulär teratologi

Teratologi är läran om fosterskador. Denna vetenskapsgren behandlar orsaker till, mekanismer för och manifestationer av strukturella eller funktionella utvecklingsavvikelser. Ett teratogen kan vara en drog, ett läkemedel, ett kemiskt ämne, ett virus eller någon annan fosterskadande faktor eller brist, vars aktivering under den embryonala eller fetala perioden ändrar morfologin eller den efterföljande funktionen hos barnet i den postnatala perioden (Shepard 1979). Det kan också definieras genom sin förmåga att åstadkomma en kongenital defekt.

Teratologi är studiet av ”teras”. Ordet teras kommer från grekiskan och betyder ”någonting som är utanför det normala”.

De tre största teratogena katastroferna under 1900-talet är rubellaembryopati, talidomidembryopati och fetalt alkoholsyndrom.
http://www.sos.se/mars/sta052/sta052.htm
http://www.sos.se/mars/pat052/pat052.htm

För närmare upplysningar om Medicinsk faktadatabas MARS,
kontakta: marsredaktion@sos.se, telefon 08/555 534 37.
Socialstyrelsens huvudmeny;
http://www.sos.se/sosmeny.htm

Socialstyrelsens statistik;
http://www.sos.se/sos/stat.htm

SOS, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens sökfunktion;
http://www.sos.se/sos/query.asp

Socialstyrelsens databaser;
http://www.sos.se/sos/publ/databas.htm


Socialstyrelsen;

Under senare år har alkoholmissbruk under graviditeten varit den mest uppmärksammade orsaken till fosterskador på ögonen. Denna orsak är numera troligen den vanligaste. Skador på grund av alkoholmissbruk under graviditeten kallas fetalt alkoholsyndrom (FAS). Dessa kan uppkomma även om modern missbrukat alkohol bara under delar av graviditeten. Att både dricka alkohol och röka anses öka risken för skador på fostret.

Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm, Tel 08–555 530 00

http://www.sos.se/mars/pat052/pat052.htm


OAS, oberoende alkoholsamarbete

Alkohol och graviditet
http://www.regeringen.se/oas/graviditet.html
mailto: oas@social.ministry.se

Systembolagets information (och varning)

Även med litteraturförslag
http://www.systembolaget.se/svenska/om/alkrisk/graviditet.htm
mailto: info@systembolaget.se


Fakta och statistik

I CAN Faktaserie ingår 11 olika faktablad. Du kan läsa dessa genom att välja det blad som intresserar dig i listan till vänster, eller beställa bladen i CAN-katalogen.

CAN följer drogutvecklingen i Sverige och undersöker varje år drogvanorna hos skolungdomar och hos mönstrande. Vi gör även specialundersökningar. Den senaste statistiken finner du under rubriken ”Undersökningar” till vänster.

http://www.can.se/fakta/ramverk.html


Våra olika minnen och hjärnan
http://www.gp.se/special/hjarnan/art3.shtml

Kunskapsbank om hjärnan
http://www3.umu.se/kunskapsbanken/

Kunskapsbank om hjärnan, skador
http://www3.umu.se/kunskapsbanken/tree/skad/skador.htm


Ämnesord som börjar på F
http://ltarkiv.lakartidningen.se/keywF.htm


Diagnnoslistor:
http://home5.swipnet.se/~w-59872/icd10.htm#diagn_bokstavsordn

 


Uppslagsord;

FAS,fetalt (av lat fetus, foster) alkoholsyndrom, alkoholskada som uppstått i fosterlivet. Vid kraftigt alkoholmissbruk under graviditet kan fosterutvecklingen störas. Detta sker oftast tidigt under graviditeten. Barnen kan utveckla lindriga beteendestörningar, de kan t ex bli hyperaktiva, aggressiva eller få psykosomatiska symtom. Den allvarligaste komplikationen är FAS. Barnen med detta syndrom har ett karakteristiskt utseende med korta ögonspringor, dåligt utvecklad överkäke samt litet huvudomfång i förhållande till längd och graviditetsålder. I kombination med detta kan även andra missbildningar uppkomma, t ex hjärtfel eller felställningar i olika leder. Sedan 1980-talet har en intensiv upplysningsverksamhet ägt rum på de svenska mödravårdscentralerna för att informera blivande mödrar om vikten av punktnykterhet, dvs att man inte dricker alkohol under graviditeten och självklart inte heller brukar narkotika. Till följd av denna upplysningskampanj har antalet nyfödda barn med FAS minskat i Sverige.

http://www.mdstud.chalmers.se/~md9svema/drogera_o_del3.html


Ett mer eller mindre fullständigt syndrom finns hos barn till mödrar som under graviditeten druckit starksprit motsvarande 15-25 g ren alkohol dagligen. Risken för mödrar med denna konsumtion att föda barn med fullständigt fetalt alkoholsyndrom har angivits vara 20-50% medan övriga barn kan uppvisa partiellt syndrom.
Fredrik Berglund, Stuart Slorach och Åke Bruce

http://www.miljomedicin.gu.se/Kap5_5-BERGLUNDlivsmedel.htm


Strömland K. Fetalt alkoholsyndrom. (ed) Nordén Å i ”Alkohol som sjukdomsorsak”. Tikas förlag 1995, sid 131-143

http://www.oftalmologi.gu.se/text/re.html


Författare: Aronson Marita, Hagberg Bibbi

Titel: Uppföljningsstudie av barn till alkoholiserade mödrar. Hur har det gått för de alkoholskadade barnen? 1993 sid 2214-9

Ämnesord:
Barn
Alkoholism
Graviditet
Graviditetskomplikationer
Fetalt alkoholsyndrom
Psykiska störningar
Barns utveckling
Socialt stöd

http://ltarkiv.lakartidningen.se/artNo06700

Se även:

http://home.swipnet.se/~w-90787/rbu/konferens.html

Bibbi Hagberg Psykolog:

Alkoholmissbruk under graviditeten ökar riskerna för att barnet ska födas med skador. Dessa barn har dåliga förutsättningar att klara ett normalt liv. Problemen börjar i förskoleåldern eller i skolan, och fortsätter sedan upp i arbetslivet med svårigheter att få arbete och att behålla det. Bibbi redogjorde sedan för vad fetalt alkoholsyndrom (FAS) innebär. Följande tre kriterier skall vara uppfyllda:

1. Tillväxthämning före eller efter födelsen.
2. Missbildningar av ansikte och andra organ.
3. Skador i centrala nervsystemet.

http://home.swipnet.se/~w-90787/rbu/konferens.html


 

Nätverk:


Nytt rikstäckande förbund (DAMP, ADHD, m. fl. närliggande funktionshinder):

http://home7.swipnet.se/~w-71233/


4. Fosterskador

I Sverige föds varje år upp till 400 barn med grava skador till följd av moderns missbruk. Ett barn med fullständigt fetalt alkoholsyndrom har beräknats kosta samhället 6 miljoner kronor fram till sin myndighetsdag (Huddinge sjukhus). I denna siffra ingår förlossning, neonatalvård, utredningskostnader, kostnader för placering i familjehem samt kostnader för specialundervisning av barnet.

Behandling och mycket information + kostnader

GSK är ett isländskt konsultbolag som samarbetar med olika behandlingshem i Norden för informationsutbyte på behandlingsområdet. Vi samlar in och förmedlar kunskaper och arbetar för utveckling inom missbrukarbehandlingen.

GSK telefon i Sverige 0582 40460- Fax 0582 40760

E mail:gskehf@isholf.is

http://www.isholf.is/GSKEHF/kost.htm


Lars Forsmans faktasida om Alkoholskador
http://home1.swipnet.se/~w-18220/alkskada.htm


Medical link
Mer än 2495 länkar, 18000 sidor. Flera nätverk och frågelådor för specialister
Mycket information!
http://www.medicallink.se/


Svensk psykiatris nätverks, SPN, frågelåda
Välkommen till SPNs Här kan du utan kostnad ställa frågor som gäller psykiatri.
http://spn.medicallink.se/fragelada/

 


Kastanjebacken
© Birgitta Rudenius


Denna sidan flyttades över från http://www.kastanjebacken.net den 22 maj 2017.


%d bloggare gillar detta: