RSS Flöde

Dyslexi

  Läs- och skrivsvårigheter / dyslexi
© Birgitta Rudenius

Den språkliga förmågan … har stor betydelse i vardagens arbete och en stark inverkan på hur man kommer att lyckas i framtiden.  

Min stavning är ruskig.
Jag stavar egentligen bra, men det ruskar, så att alla bokstäver kommer på fel plats.

 

Nalle Puh

 * Jag erbjöd kurser – föreläsningar – utvärderingar *

 

TALA, LYSSNA, LÄSA, SKRIVA, är viktiga moment i undervisningen. Varje lärare måste vara svensklärare i sitt ämne.

Begreppet och skrivsättet och skrivsättet ”läs- och skrivsvårigheter/dyslexi” rekommenderas och används av FMLS, föreningen för dem det gäller. Deras önskan väger tungt.
FMLS, Föreningen mot läs- och skrivsvårigheter.

Den som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har en extra tung börda att tillägna sig ny kunskap. Det är skolans och hemmens skyldighet att underlätta och minska denna börda så mycket som möjligt.

 

Läs- och skrivsvårigheter finns i mycket stor variation från mindre till mycket stora svårigheter. Det är ett funktionshandikapp och har INTE med intelligens att göra. Vid tidig upptäckt kan man förebygga och minska svårigheterna. Svåra, grava eller allvarliga läs- och skrivsvårigheter kan minskas men oftast inte helt avhjälpas utan blir bestående svårigheter. Ibland kallas dessa svårigheter dyslexi. Ibland används även det lite omoderna uttrycket ordblindhet.

Det är många gånger fler pojkar än flickor som drabbas och det anses vara ärftligt.

Som pedagog föredrar jag att använda termen läs- och skrivsvårigheter. Som pedagog väljer jag i stället att beskriva svårigheternas art och hur de uttrycker sig. Som pedagog vill jag också ge förslag till träning och finna möjligheter att minska dessa svårigheter

Många kända och mycket framstående personer har stora läs- och skrivsvårigheter. Idag finns en ökad kunskap om fenomenet ”läs- och skrivsvårigheter”, förr ansågs man vara ”dum och lat”. Med kunskap når man alltid vidgade vyer och perspektiv samt ser nya möjligheter.

Det sker mycket intressant hjärnforskning
omkring läs- och skrivsvårigheter och om inlärning.


* Hur uttrycker sig dessa svårigheter ?

Främst som omotiverat stora svårigheter i läsprocessen och/eller i skriv- och stavningsprocessen.


 

Läsprocessen består dels av den lästekniska delen, avkodningen, och dels läsförståelsen.
Skrivprocessen består inte enbart av stavning, motorik och meningsstruktur utan framförallt av innehåll och kommunikation.

I både läs- och skrivprocessen kan man finna vissa framträdande drag som är typiska för den som har läs- och skrivsvårigheter, nämligen:

 

   • svårighet att uppfatta skillnad på lång och kort vokal,
   • svårighet att uppfatta och upprepa ljud och långa ord
   • förväxlingar, auditivt och/eller visuellt
   • omkastningar av bokstäver, ljud, ord … i skrift och vid läsning
   • obs ! omkastningar även av siffror
   • uteslutningar av bokstäver, ljud, ändelser, ord
   • tillägg av bokstäver, ljud, ändelser, ord
   • eftersläpningar och framflyttningar av bokstäver, ljud
   • svårighet att forma bokstäverna jämnt
   • svårighet att avkoda och tolka text
   • svårighet att följa raderna vid läsning
   • svårighet att minnas ordföljder
   • svårigheter som i högsta grad påverkar alla ämnen i skolan
   • mm mm

Lämna gärna synpunkter på sidan ……….

 

Birgitta Rudenius 


Alla kan underlätta för och hjälpa den som har läs- och skrivsvårigheter genom att ge stöd och visa förståelse samt ge möjlighet att använda kompensatoriska hjälpmedel. Med rätt träning kan svårigheterna minska och nya möjligheter öppna sig.

Här finns adresser till olika resurscentrum i Sverige.

Viktigt meddelande!Denna webbsidan samt sidan om dyskalkyli var bland de första webbsidorna jag lade upp. Det var 95/96 och alltså flera år sedan. Syftet har varit att dels informera om samt framförallt att öka förståelsen för dessa funktionshinder.
Tusentals har besökt sidorna. Många har skrivit och de flesta har fått svar samt i förekommande fall råd. Det börjar bli omöjligt för mig att fortsätta ha denna ambition. Därför blir mitt råd att kontakta rektor eller (utbildad) speciallärare/specialpedagog på respektive skola. (Obs man kan tyvärr kalla sig speciallärare utan att ha utbildningen.)
Det är skolans skyldighet att ge stöd till elever som har svårigheter i sin skolsituation och det är alla lärares skyldighet att hjälpa.

Alla kan agera Mot Mobbning! Till webbringen Mot Mobbning.


© Birgitta Rudenius

Sidan överflyttad från http://www.kastanbacken.net den 22 maj 2017.

%d bloggare gillar detta: