RSS Flöde

Bortvald & Barnperspektiv

Barn 1 – Bortvald i skolan.Detta barn går ofta ensamt på rasterna. Eller finns vid sidan av kamraterna. Inte tillsammans med. Inte med i lekarna. Detta barn säger ibland att det vill jobba själv. Så är det naturligtvis inte! Vem vill jobba själv?! Det säger barnet ju bara för det känns så hemskt att höra och se på kamraternas miner att de inte vill jobba med henne/honom.

Det känns hemskt att bli bortvald. Det känns hemskt att inte få vara med. Både för barn och vuxna.

 

Årskurs 2 – i skolan.Det finns en svensk undersökning bland barn i årskurs 2 som visar att 18 % är aktivt bortvalda av sina kamrater. Liknande amerikanska undersökningar visar att 10-20 % av barnen är bortvalda av sina kompisar.

Nästan vart femte barn kan således vara bortvalt av sina kompisar i skolan.

Vad säger det om värdegrundsarbetet!

Det finns barn i skolan som inte bara känner sig ensamma utan som faktiskt är ensamma!

***

Vad säger det om värdegrundsarbetet! 

Vad ser pedagoger som viktigt arbetet i skolan!?

Jag anser att pedagogers allra viktigaste uppgifter är att skapa en trygg miljö för ALLA barn, att använda metoder i det pedagogiska arbete så att ALLA barn känner sig värdefulla och att ALLA barn känner tillhörighet i den gemensamma gruppen!

Någon kanske säger att ”man kan inte tvinga barn att leka ihop” – Nej, det kanske man inte kan på fritiden! Men i skolan är det en annan sak! I skolan handlar det om att använda metoder så att utstötning inte sker. I skolan ska ALLA barn veta att ”här får alla vara med”! Här finns det aktiviteter för alla att deltaga i.

Bortvalda barn kan välja andra bortvalda barn. Bortvalda barn finns i periferin och får bara vara med på andras villkor. De är bortvalda.

Vissa barn behöver vuxnas stöd och organiserad lek. De kan inte (ännu) eller klarar inte (ännu) av att leka med andra barn utan vuxnas stöd. Så är det för några ban!

Pedagoger och andra vuxna i skolan har ett ansvar här!


Vilka barn riskerar då hamna utanför?

En grupp barn i denna riskzon är barn som har ”ett överskott på negativa beteenden” – bråkighet.

Brist på social förmåga innebär också en risk.

Enligt lärarna i nämnda undersökning var det en av tio bland de bortvalda barnen som också var mobbad.


Enligt denna undersökning ”såg” lärarna endast hälften av de bortvalda barnen och föräldrarna endast var femte. Lättast hade de att se de barn som var både bortvalda och bråkiga.

De bortvalda barnen presterar i genomsnitt sämst i både räkning och läsning. Deras ordförråd, skolanpassning och självbild var också sämre. Sämst av alla presterade de bortvalda och bråkiga barnen. Men – det finns också i denna bortvalda grupp barn som presterar bäst i läsning, räkning och ordförråd!

Undersökningen ger stöd för att det är bristande social förmåga hos barn som kan ge kamratproblem.

Barn behöver utveckla social förmåga och barn behöver stöd av vuxna i denna utveckling.

Läs:
Knut Sundell & Maria Colbiörnsen: ”De bortvalda barnen – kamraters betydelse i grundskolans årskurs två.” FoU-rapport 1999:10, Stockholms stad.


Här kommer det att handla mycket om att lyfta fram BARNPERSPEKTIVET!

 

* BARNPERSPEKTIV *

Familj 1.I denna familjen är pappan våldsam. Både barnen och mamman blir slagna. Denna familjen har rötter i den svenska kulturen. Familj 2.Även i denna familjen är pappan våldsam. Pappan slår barnen och mamman. Denna familjen kommer från ett annat land och en annan kultur än den svenska.

***

Det är förbjudet att slå barn! 

Pappan står inför rätta och ska dömas för sin våldsamhet. Pappan i Familj 2 döms lindrigare för man menar att han kommer från en kultur där det är vanligare att slå sina barn och sin fru!!!

Kan detta vara möjligt? Kan det vara så? Hur korkat kan vuxna besluta?

Vilka signaler ger det till barnen? Barnen i de båda familjerna går i samma klass. Hur ska barnen tolka en sådan dom? Att det är mer OK för barnen i Familj 2 att bli slagna! Det är ju inte klokt!

Rättsröta i ett ”rättssamhälle” utan barnperspektiv – Det är vad det är!

Barn ska aldrig bli slagna!
Det är fel att slå! Våld ska inte få förekomma i några familjer!

Du som ser att våld sker ska reagera – allt annat är svek mot barnen!


Lyft fram BARNPERSPEKTIVET!

%d bloggare gillar detta: